ukryj menu          

Jak ten Wiatr

How this wind
słowa i muzyka: Sylwek Szweda 08.02.2019
( C C/B a a7/G F Gis0 C G7 )

 

C            C/B a                     a7/G F               f                  C    G7                 

Mówisz, że    minął mój czas        i że się sobą zająć musisz

C          C/B a                a7/G F              Fis0

Serce masz  jak ten głaz,      gdy nie widzisz że

G           Gis0      a a/G D9  ( C Ais F G7 )

Ciągle wołam Cię!

 

C            C/B a                     a7/G F                f                       C   G7                                  

Mówisz, że    minął mój czas        lecz czy ty go jeszcze masz?

C      C/B a                a7/G F               Fis0

Tyle lat,   czasu szmat      czy nie słyszysz że

G           Gis0      a a/G D9

Ciągle wołam Cię

C              Ais a                e    C              Ais                    F  G7  a e F G x2

Jak ten wiatr, jak ten wiatr, jak ten wiatr, jak ten wiatr!

                                                                                                   c g Gis Ais/x2   d a Ais C/x2
              a                    e             F                      G                                        

Wielki potop wokół nas, świata tego mija czas

       a                         e                F                            G               

Łza rozpuści zimny głaz, tam gdzie serce dom swój masz

       a                                e               F                     G               

Wszystko tu marnością jest, tylko Miłość liczy się

       a                         e           F                      G               

Tylko Miłość liczy się, tylko Miłość liczy się

        C            C7       F       Gis   

Na skrzydłach daj ponieść się

        C             Ais               a  G

Tylko Miłość liczy się

       C              Ais               F G7 ( C C/B a a7/G F Gis0 C G7)

Tylko Miłość liczy się

 

C            C/B a                     a7/G F               f                  C    G7                                  

Mówisz, że    minął mój czas        i że się sobą zająć musisz

C      C/B a                a7/G F             Fis0

Tyle lat,   czasu szmat      czy nie słyszysz że

G           Gis0      a a/G D9

Ciągle wołam Cię

C             Ais  a                e     C              Ais                   F   G7

Jak ten wiatr, jak ten wiatr, jak ten wiatr, jak ten wiatr!

C             Ais  a                e     C              Ais                   F   G7

Jak ten wiatr, jak ten wiatr, jak ten wiatr, jak ten wiatr!

C             Ais  a                e    C              Ais                    F  G7(C C/B a a7/G F Gis0 C)

Jak ten wiatr, jak ten wiatr, jak ten wiatr, jak ten wiatr!                       jak ten wiatr!!!

C/B C/B a7/G a7/G Gis0 Gis0 f f Fis0 Fis0 a/G a/G D9 D9 Ais Ais
 
08.02.2019
JAK TEN WIATR - Sylwek i Krystyna Szweda


Mówisz, że mój czas się skończył
Czy to znaczy, że Miłość nasza się skończyła?
Jeśli tak, to znaczy też  
Że nigdy nią tak na prawdę nie była.

Sylwek Szweda 08.02.201934 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 
35 a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: 
36 «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» 
37 On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą 
     swoją duszą i całym swoim umysłem
38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 
39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego
40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy». 
                                                                                                  
                                                                                                      Mt 22, 34-40


28 Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» 
29 Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. 
30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 
31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». 
32 Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. 
33 Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary». 
34 Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. 
 
                                                                                                     Mk 12, 28-34


Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. 
Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! 
10 Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa
11 A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. 
12 Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! 
13 Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości
14 Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

                                                                                                           Rz 13, 8-14


11 Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. 12 Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! 
13 Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. 
14 Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan! 
15 Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. 
16 Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan! 
17 Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. 
18 Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!

                                                                                               Kpł 19, 11-18


Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, 
ponieważ miłość jest z Boga, 
a każdy, kto miłuje, 
narodził się z Boga i zna Boga. 
Kto nie miłuje, nie zna Boga, 
bo Bóg jest miłością. 
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, 
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, 
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 
10 W tym przejawia się miłość, 
że nie my umiłowaliśmy Boga, 
ale że On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy

11 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, 
to i my winniśmy się wzajemnie miłować. 
12 Nikt nigdy Boga nie oglądał. 
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, 
Bóg trwa w nas 
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 
13 Poznajemy, że my trwamy w Nim, 
a On w nas, 
bo udzielił nam ze swego Ducha. 
14 My także widzieliśmy i świadczymy, 
że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. 
15 Jeśli kto wyznaje, 
że Jezus jest Synem Bożym, 
to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. 
16 Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam. 
Bóg jest miłością: 
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, 
a Bóg trwa w nim. 
17 Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, 
że mamy pełną ufność na dzień sądu, 
ponieważ tak, jak On jest [w niebie], 
i my jesteśmy na tym świecie. 
18 W miłości nie ma lęku, 
lecz doskonała miłość usuwa lęk, 
ponieważ lęk kojarzy się z karą. 
Ten zaś, kto się lęka, 
nie wydoskonalił się w miłości. 
O źródle miłości 
19 My miłujemy [Boga], 
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. 
20 Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, 
albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, 
nie może miłować Boga, którego nie widzi. 

21 Takie zaś mamy od Niego przykazanie, 
aby ten, kto miłuje Boga, 
miłował też i brata swego.

                                                                                                       1 J 4, 7-21


Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej: 
obrzezany w ósmym dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa - faryzeusz, 
co do gorliwości - prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej - stałem się bez zarzutu. 
Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. 
8 I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa 
i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - 
10 przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, 
11 dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. 
12 Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. 

                                                                                                          Flp 3, 4-12


35 We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: "Więcej szczęścia jest 
w dawaniu aniżeli w braniu"».

                                                                                                           Dz 20,35 


23 Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. 
24 Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego

                                                                                                           Kor 10, 23-24
 
 
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę